För dig som är konsult

Medarbetarsamtal

Målsättning för utvecklingssamtalet är bland annat att kartlägga och samtala om dina arbetsresultat, Din kompetensutveckling och arbetsmiljön ute hos kunderna. Samtalet, som genomförs en gång om året, är ett led i din yrkesmässiga och personliga utveckling.

 

Tillsammans med din konsultchef går ni igenom vad som hänt under det gångna året och hur du ser på framtiden, vilka arbetsuppgifter du skulle vilja ha. Under utvecklingssamtalet diskuteras även trivsel och relation till kunder och kollegor men även relationen mellan dig och din konsultchef.

 

Ni ska också komma fram till vad Prime kan göra och vad du kan göra för att samarbetet ska fungera ännu bättre i fortsättningen.

Friskvårdspolicy

Friskvårdens roll i arbetslivet är att främja och utveckla medarbetarnas hälsa och förebygga stress och utbrändhet. Syftet är att hälsan ska vara så god att medarbetarna kan göra en bra arbetsinsats men också orka med att ha en meningsfull fritid.

 

Friskvårdsbidrag ges med 1 500 kr per år för den som varit anställd mer än 6 månader och arbetat i genomsnitt 40 timmar i veckan mot uppvisande av kvitto till löneavdelningen. Kontrollera med din konsultchef vilka friskvårdsinsatser som är giltiga för bidrag.

 

Friskvård kan handla om att stärka den fysiska hälsan exempelvis kondition, styrka och rörlighet för att därmed kunna tillägna sig en skonsam arbetsteknik.

Arbetsmiljö

Enligt arbetsmiljölagen har vi som arbetsgivare alltid ett arbetsmiljöansvar för våra medarbetare. Arbetsgivaren måste även informera sina anställda om de föreskrifter om arbetsmiljön som gäller.

 

När medarbetare hyrs ut behöver Prime i rimlig utsträckning kontrollera vilka uppgifter som ska utföras hos kunden och hur arbetsmiljön är där. Därför besöker vi alltid kunden för att försäkra oss om att arbetsmiljön uppfyller lagens krav. Kunden och Prime har emellertid ett delat ansvar för medarbetare.

 

Om det visar sig att det behövs göra förbättringar i arbetsmiljön för att våra medarbetare inte ska råka ut för ohälsa eller olycksfall måste Prime se till att åtgärder vidtas för att eliminera risken. Både Prime och kunden har ett ansvar för att du får den instruktion och information samt den utrustning som behövs för arbetet.

 

Dialogen mellan dig och din konsultchef ger oss möjlighet att bedöma arbetsbelastning och förhållanden på uppdraget. Vi gör alltid uppföljning/ar under pågående uppdrag och då är det lämpligt att du tar upp ev synpunkter vad gäller arbetsmiljön.

 

Arbetsrelaterade skador
Har du skadat dig under arbetets gång, på väg till eller från arbetet ska du omgående ta kontakt med din konsultchef så att vi kan vidta de åtgärder som är nödvändiga.

Drogpolicy

Prime arbetar för att säkerställa en drogfri arbetsmiljö på de egna arbetsplatserna, samt ta sitt fulla ansvar för våra egna medarbetare som hyrs ut till våra kundföretag. Användning av droger kan aldrig kombineras med arbete, varken på Primes egna eller på kundens arbetsplatser. Användning av droger ger en osäker och riskfylld arbetsmiljö, med åtföljande produktions- och kvalitetsstörningar samt negativa sociala konsekvenser.

 

Prime tar i sitt arbete för en drogfri arbetsmiljö fasta på sambandet mellan en i alla hänseenden god arbetsmiljö, ett fysiskt och psykiskt välmående samt kunskaper om droger, drogers verkan och drogmissbruk.

 

Attityden inom Prime är att vi som anställda och medmänniskor aldrig kan acceptera kollegors och medmänniskors drogmissbruk. Hjälpinsatser ska aktiveras så snart som möjligt och ska vara individuellt utformade.

 

Narkotiska preparat enligt läkarordination

Medarbetare som har läkarrecept på narkotikaklassat läkemedel (ex bensodiazepin eller kodein) ska anmäla detta till arbetsgivaren, om medicineringen fordrar särskilda föreskrifter i arbetet, exempelvis avhålla sig från bilkörning.

 

Drogtester

Drogtester ska utföras av från Prime fristående provtagningsinstans. Provtagning och analys ska ske på ett tillförlitligt sätt, så säkerheten och den personliga integriteten tillgodoses.

 

Vid följande tillfällen ska tester utföras:

 • När en anställd själv tar initiativet till kontakt och begär hjälp.
 • Vid misstanke om missbruk.
 • Efter olycka eller tillbud där missbruk misstänkts vara orsak eller del av orsak.
 • Som oannonserade tester efter slumpmässigt urval bland samtliga anställda.
 • I enlighet med upprättat behandlingskontrakt.

Innehav och/eller bruk av narkotika är kriminaliserat. Prime kommer att vidta de åtgärder som föreskrivs av gällande lagstiftning.

 

Din roll

Som anställd på Prime Care utgör du och din kompetens företagets viktigaste resurs. När du är ute på uppdrag representerar du Prime Care. Eftersom det är din arbetsinsats som kunden minns betraktar vi dig som Prime Cares främsta ansikte utåt.  

 

Förväntningarna på dig som extern konsult är höga. Som konsult på Prime Care ska du ha en ödmjuk inställning, vara lyhörd och självgående ute hos våra kunder. Vi ser även din arbetsmässiga och sociala kompetens som mycket viktig. Detta är egenskaper som vi har sett hos dig under intervjutillfället som har gjort att just Du har blivit anställd.

 

Som inhyrd konsult har du ofta höga förväntningar på dig att vara självgående och det kan hända att ditt arbete granskas mer än de övriga anställda. Många är dessutom medvetna om att din tid debiteras per timme. Självklart ska du anpassa dig efter de sociala mönster som finns ute hos kunden men tänk också på vad du sänder ut för signaler om varumärket Prime Care.

 

Du har möjlighet att utveckla och bredda dina kunskaper inom ditt område som få andra kan. Du får också möta många olika företags­kulturer och branscher. Du är en uppskattad och efterlängtad resurs när du kommer till kunden. Tillsammans arbetar vi för nöjda kunder, brukare och patienter.

 

Nedanstående är några generella punkter som vi vill belysa som extra viktiga att tänka på:

 

 1. Det är din konsultchef som är din viktigaste kontakt på Prime Care. Det är med hen du har den löpande kontakten när det gäller uppdrag och rekrytering.
 2. Presentera dig alltid hos en ny kund för chefer och konsult, du får bara en chans till ett gott första intryck.
 3. Kom ihåg att upp­datera dina kunskaper och kompetenser till hen. Ju tätare kontakter ni har, desto bättre blir din möjlighet att komma ut på rätt uppdrag, få utnyttja din kompetens eller att bli rekryterad.
 4. Med en ödmjuk inställning, flexibilitet och nyfikenhet kommer du att bli framgångsrik hos våra kunder.
 5. Visa intresse och engagemang för att etablera en god relation med dina kollegor hos kunden, det resulterar oftast i att de frågar efter dig nästa gång.
 6. Följ kundens anvisningar, var inte rädd för att fråga om du är osäker på något.
 7. Om du blir färdig tidigare än planerat med en uppgift du fått, fråga alltid om det finns något annat du kan hjälpa till med för att fullfölja din arbetstid.
 8. Kom ihåg att du har tystnadsplikt, respektera den och diskutera inte kundens eller Prime Cares angelägenheter med någon utomstående.
 9. Avsluta alltid arbetet på ett sådant sätt att kunden känner att Prime Care och du har fullföljt uppdraget på bästa tänkbara sätt.

 

Du är alltid välkommen att ringa din konsultchef om det uppstår problem eller något som gör dig osäker.

Tipsa oss

Har du tips på fler kollegor eller kunder till Prime Care? Kontakta din närmsta konsultchef eller till care@prime.se

Planerade aktiviteter