Anställning

 

Anställningsformer

Prime Doctor tillhör Vårdföretagarna och är medlem i Svenskt Näringsliv, anslutna till Almega Tjänsteföretagen.

Anställningen omfattas av vid varje tidpunkt inom kollektivavtal E och F. Du har givetvis semesterersättning, sjuklön samt arbetsskade- och grupplivförsäkringar.

Anställningsformen är timlön och flexibel, ej garanterad arbetstid. Avtalet innebär att du har stor frihet att variera arbets- respektive ledighetsperioder. Du meddelar din konsultchef när du önskar ledigt.

 Anställning hos kundföretaget
Om kundföretaget du är inhyrd hos önskar anställa dig och du godtar erbjudandet, tag då kontakt med din konsultchef för fastställande av eventuellt rekryteringsarvode.

Löner och lönebesked

Prime Doctor tillämpar individuell lönepolicy. Löneutbetalningen sker alltid i efterskott. Semesterersättning betalas ut en gång varje år om du har månadsvis utbetalning. Vi har förmånen att erbjuda dig veckolön. Vid veckolön betalas semesterersättningen ut löpande.

Tid som du arbetat under en vecka måste godkännas varje måndag klockan 10.00.  Har du valt utbetalning per månad utbetalas denna nästkommande månad. Har du valt veckolön utbetalas din lön nästkommande fredag.

Lönebesked
Du som är anställd och avlönad i Prime kommer få ditt lönebesked elektroniskt. Det betyder att du, istället för ett tryckt lönebesked, får ett e-lönebesked. E-lönebeskedet innehåller samma information som ett tryckt lönebesked. Detta är ett led i vår miljöpolicy då vi är ISO-certifierade i Miljö 14001, där vi vill minska mängden utskrivet material.

Oavsett vilken bank du får din lön insatt på, får du ditt e-lönebesked via en särskild webbplats, www.swedbank.se/edokument

För att du ska kunna logga in behöver du en e-legitimation. Mer information om detta hittar du på ovanstående webbadress.

Om du får din lön insatt till konto i:
Swedbank/Sparbank eller Nordea kan du välja att anmäla dig till att titta på ditt e-lönebesked i respektive internetbank istället för att logga in via www.swedbank.se/edokument

Vid sjukdom

Det är mycket viktigt att du meddelar oss i god tid om du blir sjuk så att vi snabbt kan boka ut en ersättare.

Sjukanmälan
Sjukanmälan måste meddelas via telefon direkt till konsultchef eller jourpersonal för att säkerställa att vi mottagit informationen, därför är inte sjukanmälan via sms eller mail tillåtet. Se till att du talar om din sjukfrånvaro till en fysisk person.

Prime Doctor har till våra kunder förbundigt oss muntligt och skriftligt att bemanna uppdraget. Detta innebär att vi är skyldiga att hitta en ersättare för vår personal om de blir sjuka.

I vissa fall kan även Prime Doctor bli ersättningsskyldiga om vi inte hittar en ersättare. Vid sjukanmälan ring vårt journummer 020-234 000 som är öppet 07:00-21:30 årets alla dagar.

Läkarintyg krävs från och med dag åtta, om inget annat avtalats. Har du stor frekvens av eller regelbundet återkommande korttidsfrånvaro kräver vi läkarintyg från den första sjukdagen.

När ringer man till jouren?
Vid sjukdom eller vid akut ärende som dubbelbokning eller fråga om adress/telefonnummer.

Beräkning av sjuklön
Den allmänna försäkringen täcker den första tiden av sjukperioden. Dag ett är karensdag, för dag 2-14 betalas sjukersättningen ut från Prime enligt kollektivavtalets regler. Från och med den 15e kalenderdagen betalar försäkringskassan sjukersättning och Prime betalar utfyllnadsbelopp, f n 10 % av dagslönen upp till dag 90.

Läkarintyg krävs från och med den åttonde dagen i en sjukperiod. Om du blir frisk och sedan sjuk igen inom fem kalenderdagar räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare. Det blir alltså inte någon ny karensdag. 

Sjukpensionen i ITP-försäkringen betalas ut till den som har en årslön över 7,5 prisbasbelopp. För att få sjukpension ska den försäkrade ha varit sjukskriven mer än 90 dagar i en följd, eller ha sammanlagt mer än 105 dagars sjukskrivning under de senaste 12 månaderna.

Vid kortare anställningstid än en månad måste den anställda, för att ha rätt till sjuklön, ha börjat anställningen och därefter varit anställd under en sammanhängande tid av minst 14 dagar innan sjukdomsfallet inträffat.

Semester och ledighet

Som konsult har du givetvis rätt att planera din semester och ta ledighet vid behov.

Det underlättar om du i god tid meddelar din konsultchef när du vill vara ledig. Då kan konsultchefen planera dina uppdragsperioder därefter.

Om du skulle behöva vara ledig någon enstaka dag under pågående uppdrag tar du först kontakt med din konsultchef. Efter samråd med kund beviljas eller avslås din ansökan.

Försäkringar

Tjänstepension (ITP)
ITP står för Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän. Det är en kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring som bygger på ett avtal mellan svenskt Näringsliv och PTK (Privattjänstemannakartellen). I korthet innebär det att Prime en gång om året rapporterar den lön du haft under det senaste kalenderåret, förutsatt att du har fyllt 28 år och har arbetat mer än 832 timmar.

När du går i pension får du dels en allmän pension från Försäkringskassan, dels en pension från ITP-försäkringen. Storleken på ålderspensionen från ITP grundar sig på lönen som du har när du pensioneras. Den allmänna pensionen är normalt ca 50 procent av den tidigare inkomsten. ITPs ålderspension ger pensionstillskott, t ex vid 65 år utgår 10 procent av årslönen upp till 7,5 prisbasbelopp. Ålderspensionen betalas livet ut.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän är en livförsäkring som utfaller med ett engångsbelopp om den försäkrade avlider. Förmånstagare till beloppet är i följande ordning; 1. make/maka, 2. barn, 3. förälder. Du kan också välja att någon annan får försäkrings­beloppet, t ex sambo.

Du gör detta genom att skriftligen anmäla ändringen till försäkrings­bolaget. TGL gäller för tjänstemän så länge anställningen består, dock tidigast från fyllda 18 år och som regel längst till pensionsåldern. För den som arbetar mindre än 8 timmar per vecka gäller inte TGL.

Ersättning från TGL utges vid dödsfall med ett engångsbelopp, oavsett om dödsfallet inträffar under arbetstid eller inte. Helt TGL-belopp utges om den försäkrade arbetar minst 16 timmar per vecka.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
Från TFA - trygghetsförsäkring vid arbetsskada - utges ersättning för sveda och värk, lyte och för olägenheter i övrigt till följd av skadan. Från TFA kan i vissa fall även betalas ut ersättning för inkomstförlust och kostnader som inte ersätts av försäkringskassan. TFA gäller vid olycksfall i arbete, färdolycksfall till och från arbete som inte ersätts enligt trafikskadelagen samt arbetssjukdomar.