Anställning

 

Anställningsformer

Prime är delägare i Svenskt Näringsliv, anslutna till Almega Tjänsteföretagen och har kollektivavtal för samtliga anställda. Du har givetvis semesterersättning, sjuklön samt arbetsskade- och grupplivförsäkringar enligt avtal.

 

Prime tillämpar olika anställningsformer. Dessa är helt i överensstämmelse med gällande lagstiftning, kollektivavtal och direktiv från Almega. För ytterligare information om anställningsavtalen se kollektivavtalet § 12

 

Tillgänglighet

Om du är garantianställd och obokad och har angett att du finns tillgänglig ska du finnas tillgänglig per telefon mellan kl. 07.00-16.00 för att kunna gå ut på uppdrag samma dag.

Lön

Lönen betalas ut den 25:e varje månad. Om den 25:e infaller en helg betalas lön ut föregående vardag. Du har alltid efterskottslön. Om du har några frågor om din tid som blir kopplat till lön så måste du alltid ta det med din konsultchef eller bemanningsansvarig. Tänk på att lönekontoret inte kan hjälpa dig med frågor som är kopplat till ditt uppdrag utan mer generella lönefrågor.

 

Eventuella justeringar på grund av sjukdom eller annan ledighet regleras vid löneutbetalningstillfället. Exempel: Lönen i november avser dina arbetade timmar under oktober, samt ev sjuk- eller ledighetsavdrag för oktober.

Blir du sjuk

Sjukanmälan ska göras genom samtal till 08 470 70 70 eller din konsultchef senast 07.00 samma dag som du kommer att vara frånvarande. Om du är bokad flera dagar i rad är du ansvarig att ringa till din konsultchef senast 15.00 varje sjukdag för att stämma av inför nästföljande dag.

 

Om du inte får tag på din konsultchef kan du prata in ett meddelande i röstbrevlådan så ringer vi tillbaka till dig och bekräftar din sjukanmälan.

Journummer 08-470 70 70

 

Beräkning av sjuklön

Den allmänna försäkringen täcker den första tiden av sjukperioden. Dag ett är alltid karensdag då du inte får någon lön, för dag 2-14 betalas sjukersättningen ut från Prime enl kollektivavtalets regler. Från och med den 15:de kalenderdagen betalar Försäkringskassan sjukersättning och Prime betalar utfyllnadsbelopp, f n 10 % av dagslönen upp till dag 90.

 

Läkarintyg krävs från och med den åttonde dagen i en sjukperiod. Om Du blir frisk och sedan sjuk igen inom fem kalenderdagar räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare. Det blir alltså inte någon ny karensdag. Är du återkommande sjuk , kan Prime behöva sjukintyg från dag 1.

 

Sjukpensionen i ITP-försäkringen betalas ut till den som har en årslön över 7,5 prisbasbelopp. För att få sjukpension ska den försäkrade ha varit sjukskriven mer än 90 dagar i följd, eller ha sammanlagt mer än 105 dagars sjukskrivning under de senaste 12 månaderna.

Semester

Som konsult har du givetvis rätt att planera din semester och ta ledighet vid behov. Meddela oss på Prime när du vill vara ledig. Då kan konsultchefen planera dina uppdragsperioder därefter. Ansökan ska alltid vara skriftlig, det går bra på mail. Om du är bokad på ett längre uppdrag, görs alltid ledigheter upp ihop med uppdragsgivaren. 

 

Om du skulle behöva vara ledig någon enstaka dag under pågående tar du kontakt med din konsultchef före du pratar med din kontaktperson på uppdraget. Efter samråd med kund beviljas eller avslås din ansökan.

 

Din semesterrätt och semesterersättning regleras i gällande kollektivavtal. Semesteråret börjar den 1 april och löper till den 31 mars påföljande år d.v.s. att blir du anställd 1 maj år 1 arbetar du fram till sista mars år 2 för att kunna ta ut betald semester. Du har rätt att ta ut obetald semester i överenskommelse med din konsultchef. Arbetar du extra vid behov samtidigt som du har en annan huvudsaklig sysselsättning kan din semesterlön betalas ut vid varje lön eller en gång om året i samband med sommaren.

 

Om du inte arbetar ett helt år för Prime kommer din semester att betalas ut i pengar i samband med din slutlön hos oss.

Försäkringar

Primes försäkringar för sina konsulter styrs genom våra kollektivavtal

 

Tjänstepensionsförsäkring (ITP, mm), Alecta

ITP står för Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän. Det är en kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring som bygger på ett avtal mellan svenskt Näringsliv och PTK (Privattjänstemannakartellen). I korthet innebär det att Prime en gång om året rapporterar den lön du haft under det senaste kalenderåret, förutsatt att du har fyllt 28 år och har arbetat mer än 832 timmar.

 

När du går i pension får du dels en allmän pension från Försäkringskassan, dels en pension från ITP-försäkringen. Storleken på ålderspensionen från ITP grundar sig på lönen som du har när du pensioneras. Den allmänna pensionen är normalt ca 50 procent av den tidigare inkomsten. ITPs ålderspension ger pensionstillskott, t ex vid 65 år utgår 10 procent av årslönen upp till 7,5 prisbasbelopp. Ålderspensionen betalas livet ut.

 

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), AMF

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän är en livförsäkring som utfaller med ett engångsbelopp om den försäkrade avlider. Förmånstagare till beloppet är i följande ordning; 1. make/maka, 2. barn, 3. förälder. Du kan också välja att någon annan får försäkrings­beloppet, t ex sambo.

 

Du gör detta genom att skriftligen anmäla ändringen till försäkrings­bolaget. TGL gäller för tjänstemän så länge anställningen består, dock tidigast från fyllda 18 år och som regel längst till pensionsåldern. För den som arbetar mindre än 8 timmar per vecka gäller inte TGL.

Ersättning från TGL utges vid dödsfall med ett engångsbelopp, oavsett om dödsfallet inträffar under arbetstid eller inte. Helt TGL-belopp utges om den försäkrade arbetar minst 16 timmar per vecka.

 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Från TFA – trygghetsförsäkring vid arbetsskada – utges ersättning för sveda och värk, lyte och för olägenheter i övrigt till följd av skadan. Från TFA kan i vissa fall även betalas ut ersättning för inkomstförlust och kostnader som inte ersätts av försäkringskassan. TFA gäller vid olycksfall i arbete, färdolycksfall till och från arbete som inte ersätts enligt trafikskadelagen samt arbetssjukdomar.