Utveckling och trivsel

Medarbetarsamtal

Målsättning för utvecklingssamtalet är bland annat att kartlägga och samtala om dina arbetsresultat, Din kompetensutveckling och arbetsmiljön ute hos kunderna. Samtalet, som genomförs en gång om året, är ett led i din yrkesmässiga och personliga utveckling.

Tillsammans med din konsultchef går ni igenom vad som hänt under det gångna året och hur du ser på framtiden, vilka arbetsuppgifter du skulle vilja ha. Under utvecklingssamtalet diskuteras även trivsel och relation till kunder och kollegor men även relationen mellan dig och din konsultchef.

Ni ska också komma fram till vad Prime kan göra och vad du kan göra för att samarbetet ska fungera ännu bättre i fortsättningen.

Friskvårdspolicy

Friskvårdens roll i arbetslivet är att befrämja och utveckla medarbetarnas hälsa och förebygga stress och utbrändhet. Syftet är att hälsan ska vara så god att medarbetarna kan göra en bra arbetsinsats men också orka med att ha en meningsfull fritid.

Friskvårdsbidrag ges med 1 500 kr per år för den som varit anställd mer än 6 månader mot uppvisande av kvitto till löneavdelningen. Kontrollera med din konsultchef vilka friskvårdsinsatser som är giltiga för bidrag.

Friskvård kan handla om att stärka den fysiska hälsan exempelvis kondition, styrka och rörlighet för att därmed kunna tillägna sig en skonsam arbetsteknik.

Arbetsmiljö

Enligt arbetsmiljölagen har vi som arbetsgivare alltid ett arbetsmiljöansvar för våra medarbetare. Arbetsgivaren måste även informera sina anställda om de föreskrifter om arbetsmiljön som gäller.

När medarbetare hyrs ut behöver Prime i rimlig utsträckning kontrollera vilka uppgifter som ska utföras hos kunden och hur arbetsmiljön är där. Därför besöker vi alltid kunden för att försäkra oss om att arbetsmiljön uppfyller lagens krav. Kunden och Prime har emellertid ett delat ansvar för medarbetare.

Om det visar sig att det behövs göra förbättringar i arbetsmiljön för att våra medarbetare inte ska råka ut för ohälsa eller olycksfall måste Prime se till att åtgärder vidtas för att eliminera risken. Både Prime och kunden har ett ansvar för att du får den instruktion och information samt den utrustning som behövs för arbetet.

Dialogen mellan dig och din konsultchef ger oss möjlighet att bedöma arbetsbelastning och förhållanden på uppdraget. Vi gör alltid uppföljning/ar under pågående uppdrag och då är det lämpligt att du tar upp ev synpunkter vad gäller arbetsmiljön.

 

Arbetsrelaterade skador
Har du skadat dig under arbetets gång, på väg till eller från arbetet ska du omgående ta kontakt med din konsultchef så att vi kan vidta de åtgärder som är nödvändiga.

Drogpolicy

Prime arbetar för att säkerställa en drogfri arbetsmiljö på de egna arbetsplatserna, samt ta sitt fulla ansvar för våra egna medarbetare som hyrs ut till våra kundföretag. Användning av droger kan aldrig kombineras med arbete, varken på Primes egna eller på kundens arbetsplatser. Användning av droger ger en osäker och riskfylld arbetsmiljö, med åtföljande produktions- och kvalitetsstörningar samt negativa sociala konsekvenser.

Prime tar i sitt arbete för en drogfri arbetsmiljö fasta på sambandet mellan en i alla hänseenden god arbetsmiljö, ett fysiskt och psykiskt välmående samt kunskaper om droger, drogers verkan och drogmissbruk.

Attityden inom Prime är att vi som anställda och medmänniskor aldrig kan acceptera kollegors och medmänniskors drogmissbruk. Hjälpinsatser ska aktiveras så snart som möjligt och ska vara individuellt utformade.

 

Narkotiska preparat enligt läkarordination

Medarbetare som har läkarrecept på narkotikaklassat läkemedel (ex bensodiazepin eller kodein) ska anmäla detta till arbetsgivaren, om medicineringen fordrar särskilda föreskrifter i arbetet, exempelvis avhålla sig från bilkörning.

 

Drogtester

Drogtester ska utföras av från Prime fristående provtagningsinstans. Provtagning och analys ska ske på ett tillförlitligt sätt, så säkerheten och den personliga integriteten tillgodoses.

Vid följande tillfällen ska tester utföras:

  • När en anställd själv tar initiativet till kontakt och begär hjälp.
  • Vid misstanke om missbruk.
  • Efter olycka eller tillbud där missbruk misstänkts vara orsak eller del av orsak.
  • Som oannonserade tester efter slumpmässigt urval bland samtliga anställda.
  • I enlighet med upprättat behandlingskontrakt.

Innehav och/eller bruk av narkotika är kriminaliserat. Prime kommer att vidta de åtgärder som föreskrivs av gällande lagstiftning.

Medarbetarträffar & Aktiviteter

Vi på Prime skapar löpande aktiviteter för dig som medarbetare.

Det är allt från frukostträffar, biokvällar, HLR utbildning och mycket mer. Du får oftast en inbjudan via mail eller via våra nyhetsbrev. Kontakta din konsultchef om du inte hittar någon information så berättar vi gärna mer.

Tips om nya kollegor och uppdrag

Om du har en vän, fd kollega som också vill jobba som konsult så är vi glada för alla tips! Vi har regelbundet träffar för att berätta om oss och hur det är att vara konsult på Prime. Har du en duktig person som startar som konsult hos oss i vissa roller kan det ibland utfalla rekryteringsarvode, så håll ögonen öppna.

Likaså ger vi gärna en bonus om du skulle hitta ett nytt uppdrag som ger oss fler kunder.