Miljöpolicy

Vårt företag ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiv tjänsteutövning med minsta möjliga miljöpåverkan så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 

Vi ska:

  • Hushålla med resurser såsom el, papper, kontorsvaror och elektronisk utrustning.
  • Minimera påverkan och föroreningar från resor genom en effektiv planering samt att välja miljöanpassade färdmedel.
  • Vid inköp av varor och tjänster prioritera de produkter som är resurssnåla vid produktion och användning, har låg andel miljöfarligt innehåll och lång livslängd med god möjlighet till återanvändning.
  • Påverka sina kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga affärskontakter till en ökad förståelse för miljöfrågornas betydelse så att de i sin tur kan minimera sin egen miljöpåverkan.
  • Stimulera alla medarbetare till delaktighet i miljöarbetet och ge god kunskap om hur miljön påverkas av våra olika verksamheter.
  • Visa öppenhet informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörd för förändringar i omvärlden.
  • Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar samt förebyggande av föroreningar.
  • Alltid följa relevant miljölag stiftning och andra krav som berör företaget.

Dela & tipsa gärna om oss