Kvalitets- och miljöpolicy

Med vår långa erfarenhet av ekonomibranschen har vi skapat oss en stark organisation som står för god kvalitet till både uppdragsgivare och medarbetare. Vi är lättillgängliga, serviceinriktade och strävar efter att vårt företag ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan i vårt företags processer, produkter och tjänster. Vi tar kvalitet och kundnöjdhet på största allvar. Vi har även tagit fram en intern miljöpolicy och en kvalitetspolicy enligt nedan.

Kvalitetspolicy

 • Vi lever upp till våra åtaganden.
 • Vi är ett värderingsstyrt företag där vi tillvaratar medarbetares vilja och förmåga att utveckla verksamheten.
 • Vi har ett proaktivt förhållningssätt till kvalitet som gör att vi agerar snabbt om och när vi upptäcker möjliga förbättringsområden.
 • Vi utgår från kundens behov och erbjuder ett omhändertagande vi själva skulle vilja ha. Vi har en hög kvalitet på alla nivåer så att uppdragsgivare, kunder, närstående och medarbetare känner sig trygga.
 • Vi följer kontinuerligt upp våra kvalitetsmål och utvecklar våra kvalitetssystem.
 • Den verkställande ledningen har ett övergripande ansvar för verksamhetens kvalitet.

Prime Professional redovisar kvalitet öppet. Vi döljer inga dåliga resultat utan använder dem som en del i arbetet att ständigt förbättra vår verksamhet.

Miljöpolicy

 • Hushålla med resurser såsom el, papper, kontorsvaror och elektronisk utrustning.
 • Minimera påverkan och föroreningar från resor genom en effektiv planering samt att välja miljöanpassade färdmedel.
 • Vid inköp av varor och tjänster prioritera de produkter som är resurssnåla och vid användning, har låg andel miljöfarligt innehåll och lång livslängd med god möjlighet till återanvändning.
 • Påverka våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga affärskontakter till en ökad förståelse för miljöfrågornas betydelse så att de i sin tur kan minimera sin egen miljöpåverkan.
 • Stimulera alla konsulter till delaktighet i miljöarbetet och ge god kunskap om hur miljön påverkas av våra olika verksamheter.
 • Visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörd för förändringar i omvärlden.
 • Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar samt förebyggande av föroreningar.
 • Alltid följa relevant miljölagstiftning och andra krav som berör företaget.